Skip to main content

Algemene voorwaarden stalling

algemene voorwaarden caravan Komfort

Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravan Komfort GmbH gevestigd te Bocholt (Duitsland) Winterswijkerstrasse 114a, als verhuurder van stallings-ruimte optreedt hier na te noemen Caravan Komfort of Caravan Comfort bv gevestigd te Aalten Bokkelderweg 6A hierna vallen onder de zelfde naam Caravan Komfort.
1.2 Huurder is eenieder die enig object (zijnde caravan, auto, boot, e.d.) stalt bij Caravan Komfort. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
1.3 De stallingsovereenkomst tussen van Caravan Komfort en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van de stallingsovereenkomst door de huurder.
1.4 In de stallingsovereenkomst verklaart de huurder een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te gaan.
1.5 De stallings-overeenkomst voor Jaarstalling kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. De stallingsovereenkomst kan alleen tegen het einde van de overeengekomen termijn worden opgezegd, en niet tussentijds. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode.
1.6 Een opzegging kan alléén schriftelijk plaatsvinden (post/mail). Er wordt geen restitutie gegeven van stallingsgeld bij tussentijdse opzegging.

 1. Stallingsjaar / Openingstijden
  2.1 We factureren het 1e stallingsjaar de werkelijke weken dat u het object bij ons in stalling komt brengen, of er gaat een periode van 12 maanden in op de 1e van de lopende maand. De Winterstallingsperiode loopt van 1 oktober t/m 31 maart Van elk jaar.
  2.2 Uw object kunt u alleen ophalen en brengen wanneer u dit tenminste 3 dagen van tevoren meld. Op Voicemail-, SMS- en WhatsApp berichten kunnen wij niet reageren, en dus niet verwerken in ons systeem. Bij voorkeur per email.
  2.3 De openingstijden : alleen op afspraak.
  2.4 Wilt u in de winterperiode uw object gebruiken, dan dient u dit voor 1 november van dat jaar, kenbaar aan ons te maken. Heeft u dit niet tijdig kenbaar aan ons gemaakt dan kunnen wij niet garanderen dat wij uw object uit de stalling kunnen rijden. Het is tevens niet mogelijk spullen in uit de caravan/camper te halen in de winterperiode. Uitgezonderd noodzakelijke spullen zoals medicijnen/paspoorten.
 2. Geboden, Verboden
  3.1 Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeer terrein. Caravan Komfort zorgt voor het stallen.
  3.2 Indien u het object wenst op te halen uit de stalling of te brengen, dient u dit tenminste 3 dagen van tevoren te melden, met vermelding van uw naam en kenteken en stalling plaats.
  3.3 Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht en toestemming van Caravan Komfort het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
  3.4 Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
  3.5 Het is de huurder tijdens de stalling verboden om gas(flessen), olie- of benzine(reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieuonvriendelijke stoffen of zaken, dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, op of aan het gestalde object aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de huurder aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie en dergelijke. Huurder is verplicht Caravan Komfort of diens gemachtigde toegang tot het gestalde object te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.
  3.6 Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
  3.7 Het is verboden om in de stallingsruimte te roken.
  3.8 Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde te verrichten.
  3.9 Bij het stallen van een Camper of Auto dient er bij ons aanwezig te zijn een set reserve sleutels zodat indien nodig verplaatst kan worden,
  3.10 Het is de huurder verboden zich buiten de openingstijden in de stallingsruimte of op het terrein te bevinden.
  3.11 De stallingsruimte wordt niet verwarmd.
  3.12 Objecten dienen door de contracthouder opgehaald/gebracht te worden, wij geven geen objecten mee aan eventuele huurders, kennissen, etc.
 1. Aansprakelijkheid
  4.1 De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object WA of Casco te verzekeren. Objecten gestald bij Caravan Komfort zijn niet door Caravan Komfort verzekerd.
  4.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
  4.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de gestalde object: caravan/vouwwagen/camper e.d., in welke vorm dan ook, ten gevolge van onder meer schade aan de gebouwen door storm, brand, sneeuwdruk of enig ander calamiteit, alsmede voor diefstal, inbraak, vermissing of enige andere gebeurtenis.De huurder verklaart zich akkoord dat het stallen van het object geschiedt voor-eigen risico.
  4.4 Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico
  4.5 Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
  4.6 Caravan Komfort is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van Caravan Komfort of personen in dienst van Caravan Komfort, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
  4.7 Bij het verlaten van de parkeerplaats van de stallingsruimte, vervalt elke aansprakelijkheid van eventuele schade aan uw object. U dient dus bij het verlaten van ons terrein uw object na te lopen op eventuele schade. Wanneer u thuiskomt en constateert dan de schade is het namelijk voor ons niet terug ter herleiden of dit eventueel op uw terugweg is ontstaan of bij ons in de stalling. Uiteraard zullen wij u op de hoogte stellen als door ons schade is gemaakt.
  4.8 Transportservice: caravan of camper mag maximaal de toegestane belading hebben, en niet het maximum gewicht overschrijden, anders stellen wij u hiervoor aansprakelijk.
 1. Betalingen
  5.1 Binnen 8 dagen na factuur datum dient de verschuldigde jaar huur door Caravan Komfort te zijn ontvangen.
  5.2 Caravan Komfort heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. Hij zal huurders daarvan vóór 1 maart van elk jaar hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
  5.3 Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft Caravan Komfort zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 8% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Daarnaast zal ook administratiekosten a € 75,- in rekening gebracht worden bij niet tijdig betalen van de factuur. Eventuele nog te berekenen termijnen zijn per direct opeisbaar.
  5.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Caravan Komfort op de huurder verhaald worden.
  5.5 Caravan Komfort heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan, indien hierdoor de stallingsperiode word overschreden zal een nieuwe periode belast worden en het te vorderen bedrag worden verhoogd.
  5.6 Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en Caravan Komfort over de stallingvoorwaarden is Caravan Komfort gemachtigd uw contract te verbreken. Hierbij wordt geen stallingsgeld gerestitueerd.
  5.7 De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
  5.8 Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur.
  5.9 Bij wijzigingen van het gestalde object worden administratiekosten a € 25,- in rekening gebracht.
  5.10 Bij niet tijdig betalen van de factuur (> 8 dagen) kan het object buiten op parkeerplaats geplaatst tot dat de factuur is voldaan. Tevens wordt object verzegeld en kan niet opgehaald worden.
  5.11  Een gedane aanbetaling voor een reservering op een stalling plek zal bij annulering niet worden gecrediteerd.
 1. Retentierecht en pandrecht
  6.1. Caravan Komfort is gerechtigd het gestalde van de huurder onder zich te houden en afgifte op te schorten, totdat de huurder al zijn verplichtingen jegens Caravan Komfort heeft voldaan, waaronder vergoeding van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van Caravan Komfort.
 2. Geschillen
  6.1 Op de stallingsovereenkomst is het Duitse recht van toepassing voor ingezeten van Duitsland en voor ingezetenen van Nederland is het Nederlandse recht van toepassing, voor in Nederland gevestigde stallingen zal Caravan Comfort bv de stallinggever zijn.
  6.2 Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Bocholt of het kanton gerecht te Zutphen.
 1. Tarieven
  7.1 Deze tarieven zijn incl. BTW voor particulieren zover niet anders vermeld.
  7.2 Deze tarieven zijn per strekkende meter.
  7.3 Winterseizoen afhalen niet mogelijk.
  7.4 Maandstalling is per object bespreekbaar.
  7.5 Alle hierboven genoemde prijzen gelden op jaarbasis of periode van 12 maanden. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 1. Overgangsbepaling
  8.1. Deze stallingsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2019.
Smart App E-Trailer

Veilig en comfortabel op reis!

Gebruik uw smartphone om up-to-date te blijven van uw caravan, zet uw caravan eenvoudig waterpas, voorkom oververhitte remmen en nog veel meer!

Print Friendly, PDF & Email

Comfort

Veiligheid

Service

E-trailer Dealer